REGULAMIN

Imprezy rowerowej RAJD DOLINĄ DUNAJCA 2019 (RDD 2019)

& 1 Cel imprezy

 1. Popularyzacja i propagowanie kolarstwa oraz turystyki rowerowej w Dolinie Dunajca, Podhalu, Gorcach, Beskidzie Wyspowym.
 2. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku, turystyki i rekreacji.
 3. Promowanie regionalnych górskich szlaków i miejscowości turystycznych, przez które przebiegają trasy rajdu (Krościenko Nad Dunajcem, Gmina Łapsze Niżne, Gmina Nowy Targ, Gmina Ochotnica Dolna, Gmina Kamienica, Gmina Łącko).
 4. Wyznaczanie nowych standardów w ramach organizacji imprez rowerowych w Polsce.

& 2 Organizator

Organizatorem Rajdu Doliną Dunajca jest:

TATRA CYCLING EVENTS Cezary Szafraniec

34-312 Międzybrodzie Bialskie, UL. Wiosenna 12

TEL. 725-232-376 tatracyclingevents@gmail.com

www.rajddolinadunajca.pl

Współorganizator: Urząd Gminy Krościenko nad Dunajcem

& 3 Czas i miejsce

 1. Rajd Doliną Dunajca odbędzie się 3 maja 2019r. Biuro zawodów zlokalizowane będzie w Karczmie Dunajec, Krościenko n. Dunajcem ul. Sobieskiego 3
 2. W ramach Rajdu uczestnicy przejadą dystans 94km o przewyższeniu ok.1500m
 3. Dokładny przebieg i profil trasy rundy dostępny jest na stravie pod linkiem: https://www.strava.com/routes/10930924

& 4 Program zawodów

03.05.2019r.

Godz. 8:00 – 10:40 – Zapisy w Biurze Rajdu, wydawanie pakietów startowych, informacje dotyczące trasy.

Godz. 11:00– Start Rajdu z Rynku w Krościenku n.Dunajcem

Godz. 14:00 – Spodziewani pierwsi uczestnicy Rajdu

Godz. 16:40 – Zamknięcie Mety

Godz. 16:40 – Uroczyste zakończenie Rajdu, dekoracja

Godz. 17:00 – Konkurs z nagrodami wśród wszystkich uczestników

Na mecie od godziny 14.00 czynny będzie zimny Bufet z napojami, owocami, ciastami, a od 14:15-17:30 wydawany będzie gorący posiłek regeneracyjny w oddzielnym bufecie tylko dla uczestników.

& 5 Zgłoszenia

 1. Zgłoszenia są przyjmowane za pośrednictwem strony www.rajddolinadunajca.pl , po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego udostępnionego przez firmę Timedo.
  Zgłoszenia osobiste w biurze zawodów 03.05.2019 w godz. 8:00-10.40. Biuro zawodów zlokalizowane będzie w Karczmie Dunajec,Krościenko n. Dunajcem ul. Sobieskiego 3
 2. Limit uczestników wynosi 500 osób. Liczy się data zaksięgowania opłaty rejestracyjnej na koncie Organizatora, nie data dokonania zgłoszenia.
 3. Zgłoszenia są możliwe od dnia 11.11 2018 roku od godz. 8ej (do momentu wyczerpania limitu miejsc). Warunkiem potwierdzenia startu jest wniesienie opłaty rejestracyjnej w wysokości zgodnej z terminem płatności. Liczy się data zaksięgowania opłaty startowej na koncie Organizatora, nie data dokonania zgłoszenia.
 4. Opłata rejestracyjna w Rajdzie wynosi:
do 31.12.2018 do 30.04.2019 3 maja 2019
79 PLN – przelew 99 PLN – przelew 120 PLN – gotówka w biurze zawodów

5. Przy opłacie przelewem bankowym (numer konta podany w podsumowaniu zgłoszenia w Systemie Timedo) liczy    się data wpływu i zaksięgowania na koncie organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.

6. Wszystkie opłaty rejestracyjne są kwotami brutto i zawierają należny podatek VAT.

7. Faktury będą wystawiane do 15 dnia następnego miesiąca od daty dokonania płatności i wyłącznie na osoby i podmioty, które dokonały płatności. W celu otrzymania faktury należy przesłać w terminie do 7 dni od daty dokonania płatności informację z dokładnymi danymi fakturowymi i adresem korespondencyjnym na adres faktury@tcom Po tym terminie faktury nie będą wystawiane.

8. Organizator nie przewiduje zwrotu opłat w przypadku rezygnacji z uczestnictwa lub wycofania się podczas rajdu. Opłata rejestracyjna jest przeznaczana na koszty organizacyjne rajdu.

9. Organizator daje możliwość do dnia 15 kwietnia 2019 włącznie, przeniesienia opłaty na innego uczestnika. Następuje to przez zgłoszenie przesłane na adres mailowy faktury@tatraroadrace.com Po tym terminie nie będzie możliwości przeniesienia jej na innego uczestnika.

10. Uczestnicy, którzy dokonają opłaty za uczestnictwo do 15 kwietnia 2019 otrzymają pamiątkowy t-shirt.

& 6 Uczestnictwo

 1. Prawo uczestnictwa w Rajdzie mają osoby:
  • Które ukończyły 18 lat
  • Dodatkowo w Rajdzie dopuszcza się do udziału uczestników niepełnoletnich w wieku od 16 lat posiadających kartę rowerową. Warunkiem ich startu jest przedstawienie podpisanego oświadczenia Opiekuna Prawnego, które dostępne będzie w biurze zawodów. Zaleca się, aby Opiekun jechał cały dystans z osobą niepełnoletnią.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją RAJDU DOLINĄ DUNAJCA jest MPM Maria Kokoczka i Mirosław Prucnal Spółka Jawna z siedzibą w Jaśle, ul. Żeromskiego 36.
  Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora znajdują się w Polityce Prywatności opublikowanej pod adresem www.timedo.pl/polityka.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w RDD zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Organizator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją Rajdzie także we współpracy z innymi podmiotami, w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji Rajdzie.

3. Dokonanie rejestracji oraz uczestnictwo w Rajdzie równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Uczestnik udziela Administratorowi danych osobowych i Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i 5 (pięcio) letniej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:

  • Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,
  • Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w Rajdzie,
  • Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
  • Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
  • Publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
  • Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach,
  • Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,
  • Publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w zawodach w mediach społecznościowych z możliwością oznaczenia Uczestnika z imienia i nazwiska.

4. Organizatorowi przysługuje prawo do udzielenia partnerom oraz sponsorom Rajdzie sublicencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku, o którym mowa powyżej, w zakresie nie szerszym niż zakres udzielonej mu licencji.

5. Każdy uczestnik ma obowiązek startu w kasku sztywnym na rowerze wyposażonym zgodnie z  „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. nowelizacja z października 2012r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262) min. rower musi posiadać czerwone światło odblaskowe umieszczone z tyłu, mimo iż rajd odbywa się w dzień zaleca się posiadanie oświetlenia z przodu i z tyłu dla lepszej widoczności w razie złych warunków atmosferycznych, dodatkowo organizator wymaga, aby rower posiadał dwa sprawne hamulce. Uczestnik może startować na sprawnym rowerze z dowolną wielkością koła i szerokością opony, rower nie może być wyposażony w jakiekolwiek wspomaganie elektryczne / spalinowe. Napędzać go może tylko siła mięśni nóg i nie może być wyposażony w przystawkę na kierownicy do jazdy na czas, tzw. lemondkę.

6. Obowiązkowe wyposażenie uczestnika: oświetlenie roweru zgodne z zapisem w punkcie 5 tego paragrafu, zapasową dętkę, małą pompkę, bidon, dokument tożsamości, telefon komórkowy.

7. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Rajdzie 2019.

8. Uczestnik akceptując Regulamin oświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w organizowanym Rajdzie oraz że bierze udział w nim na własną odpowiedzialność i przyjmuje do wiadomości, że udział w Rajdzie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania.

10. Otrzymany od organizatora numer startowy uczestnik jest zobowiązany umieścić widocznie z przodu na kierownicy. Niezastosowanie się do tej zasady będzie skutkowało brakiem możliwości skorzystania z bufetu.

& 7 Świadczenia dla uczestników

 1. W ramach opłaty za udział uczestnik otrzymuje:
  • udział w Rajdzie RDD 2019,
  • numery startowe na kierownicę,
  • możliwość korzystania ze stacjonarnego bufetu na trasie. Przewidziano jeden bufet zlokalizowany na 56km (szczyt Przełęczy Młynne),
  • posiłek regeneracyjny na mecie: zimny bufet z owocami, napojami i ciastami za linią mety,
  • gorący posiłek na mecie,
  • oznaczenie trasy przejazdu,
  • pomoc techniczną na trasie,
  • zabezpieczenie medyczne i ratownicze,
  • dostęp do zdjęć w wysokiej rozdzielczości, do niekomercyjnego wykorzystania,
  • pamiątkowy dyplom,
  • możliwość udziału w konkursie po zakończeniu dekoracji dla wszystkich uczestników.
  • nagrody rzeczowe i puchary dla najlepszych w klasyfikacji Challenge,
  • pamiątkowy t-shirt Finiszera dla wszystkich uczestników, którzy dokonają opłaty rejestracyjnej do 15 kwietnia 2019.

& 8 Ruch drogowy

 1. Rajd odbywa się w ruchu otwartym. Uczestnicy przejeżdżają trasę Rajdu jako standardowi uczestnicy ruchu drogowego.
 2. Służby organizatora będą zlokalizowane w miejscach wyjazdu z dróg podporządkowanych na główne zgodnie z mapką trasy w celu informacji uczestników o kierunku jazdy, a kierowców ostrzegały o wzmożonym ruchu rowerzystów w związku z imprezą rowerową. Czołowa grupa będzie pilotowana przez samochód techniczny organizatora. Za ostatnim zawodnikiem biorącym udział w rajdzie, będzie poruszał się samochód opisany jako koniec rajdu.
 3. Bezwzględnie wszystkich zawodników obowiązują zasady Kodeksu Ruchu Drogowego i prawostronny ruch (zakaz wjazdu na lewą stronę drogi), zwłaszcza w przypadku wyprzedzania innych uczestników rajdu. Wolniejszy rowerzysta zobowiązany jest zjechać do prawej skrajni drogi ustępując miejsca szybszemu.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie rajdu z winy uczestników. W szczególności w związku z przebiegiem trasy w terenie górskim uprasza się o dostosowanie prędkości jazdy na zjazdach do posiadanych umiejętności, natomiast na zakrętach trzymania się prawej krawędzi jezdni i nieścinania ich.
 5. Uczestnicy rajdu muszą zachować szczególną ostrożność podczas zjazdów, a także mieć na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg bocznych, gruntowych, pól, terenów leśnych czy pojedynczych zabudowań.

& 9 Zasady przebiegu Rajdu

 1. Uczestnicy rajdu startują w jednej grupie, która do zjazdu z drogi wojewódzkiej w miejscowości Krośnica będzie pilotowana dodatkowo przez Policję. Po skręcie w lewo na 7km, uczestnicy dalej muszą poruszać się w grupach nie większych niż 15 osobowych.
 2. Uczestnicy na mecie Rajdu nie będą klasyfikowani, nie będzie prowadzony pomiar czasu.
 3. Trasa Rajdu oznakowana będzie znakami pionowymi na skraju drogi i poziomymi na jezdni.
 4. Na trasie Rajdu będzie zlokalizowany jeden bufet na 56km (Przełęcz Młynne). W celu skorzystania z bufetu uczestnik musi się zatrzymać i zejść ze skraju drogi publicznej.
 5. Na trasie Rajdu będą wyznaczone 3 odcinki oznaczone jako CHALLENGE. Będą zlokalizowane na podjazdach, z zaznaczeniem początku i końca. Uczestnicy, którzy będą chcieli uczestniczyć w Challengu muszą mieć włączoną aplikację STRAVA podczas jazdy.
 6. Na każdym odcinku 10 kobiet i 10 mężczyzn, którzy będą mieli najlepszy czas odcinka zdobędzie punkty do końcowej klasyfikacji CHALLENGE. Udział w zabawie jest dobrowolny i ma na celu uatrakcyjnienie przejazdu rowerowego bez bezpośredniej rywalizacji na trasie Rajdu.

& 10 Pomoc na trasie

 1. Uczestnicy w swoim zakresie zabezpieczają sobie pomoc techniczną na trasie, w strefie bufetu będzie można skorzystać z narzędzi serwisowych. W razie potrzeby organizator w swoich pojazdach poruszających się po trasie rajdu będzie posiadał narzędzia serwisowe, pompki, dętki.
 2. W ramach pomocy technicznej możliwe jest przeprowadzenie napraw lub wymiana uszkodzonego sprzętu.
 3. Warunkiem udzielania pomocy technicznej jest zatrzymanie się uczestnika na poboczu lub skraju drogi przy prawej krawędzi.

& 11 Nagrody

Uczestnicy, którzy na mecie rajdu udostępnią czasy pokonania wyznaczonych odcinków CHALLENGE w aplikacji strava do godziny 16:30 będą brać udział w klasyfikacji końcowej. Klasyfikacja jest prowadzona w formule Open (bez względu na wiek uczestnika) z podziałem na kobiety i mężczyzn.

 1. Na każdym odcinku 10 kobiet i 10 mężczyzn, którzy będą mieli najlepszy czas odcinka zdobędzie punkty do końcowej klasyfikacji CHALLENGE wg klucza:
  • 1 m-ce –  30 pkt.
  • 2 m-ce –  25 pkt.
  • 3 m-ce –  20 pkt.
  • 4 m-ce –  17 pkt.
  • 5 m-ce –  14 pkt.
  • 6 m-ce –  11 pkt.
  • 7 m-ce –   8   pkt.
  • 8 m-ce –   5   pkt.
  • 9 m-ce –   3   pkt.
  • 10 m-ce – 1   pkt.

 

W przypadku takiego samego czasu na jednym odcinku za dane miejsce będzie przyznawana taka sama liczba punktów wszystkim uczestnikom z tym samym czasem, a kolejny zawodnik otrzyma punkty zgodnie z miejsce, które będzie uwzględniało uczestników z lepszym czasem, np. na 1 miejscu jest 3 uczestników z takim samym czasem to otrzymują oni wszyscy po 30pkt., kolejny zawodnik z drugim czasem otrzyma punkty jak za miejsce 4 czyli 17pkt.

W przypadku równej liczby punktów w klasyfikacji końcowej o kolejności decyduje wyższe miejsce na ostatnim odcinku.

 1. W końcowej klasyfikacji w kategorii kobiet i mężczyzn 3 pierwszych uczestników otrzyma nagrody rzeczowe+ trofea sportowe:
  • 1 m-ce – Puchar
  • 2 m-ce – Puchar
  • 3 m-ce – Puchar

2. Dodatkowo dla najstarszego uczestnika Rajdu przewidziano pamiątkowy puchar.

3. Warunkiem koniecznym otrzymania nagrody jest obecność podczas ceremonii zakończenia Rajdu. W przypadku nieodebrania nagrody podczas dekoracji, przejdzie ona na własność organizatora lub zostanie przekazana Fundatorowi.

& 13 Informacje dodatkowe

 1. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Wskazane jest, aby uczestnicy byli ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków w zakresie OC i NW
 2. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora
 3. Uczestnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy Rajdu poza wyznaczonymi strefami na bufecie oraz starcie i mecie. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie Rajdu. Uczestnicy, którzy zostaną “przyłapani” na wyrzucaniu śmieci na trasie Rajdu poza wyznaczonymi punktami zostaną upomnieni z możliwością obciążenia kosztami sprzątania po nich.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji przepisów organizacyjnych niniejszego regulaminu.
 5. Każdy uczestnik bierze udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.
 6. Każdy uczestnik zgłaszając się potwierdza znajomość regulaminu i oświadcza, że jego stan zdrowia jest odpowiedni do wzięcia udziału w Rajdzie Doliną Dunajca.
 7. Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, za wyjątkiem stanów klęski żywiołowej obejmujących teren rozgrywania wyścigu i tzw. “sił wyższych”
 8. O fakcie wycofania z Rajdu uczestnik jest zobowiązany powiadomić niezwłocznie organizatora wysyłając wiadomość sms na numer +48 725232376 z podaniem swojego numeru.
 9. Udział w Rajdzie jest równoznaczny ze znajomością i akceptację powyższego regulaminu. Uczestnicy podczas imprezy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do organizatorów, innych pracowników oraz pozostałych uczestników imprezy. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niesportowy.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

REGULAMIN

Imprezy rowerowej RAJD DOLINĄ DUNAJCA 2018 (RDD 2018)

§ 1 Cel imprezy

 1. Popularyzacja i propagowanie kolarstwa oraz turystyki rowerowej w Dolinie Dunajca, Podhalu, Gorcach, Beskidzie Wyspowym.

 2. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku, turystyki i rekreacji.

 3. Rajd jest imprezą towarzyszącą Uroczystego Otwarcia Letniego Sezonu Turystycznego w Małopolsce.

 4. Promowanie regionalnych górskich szlaków i miejscowości turystycznych, przez które przebiegają trasy zawodów ( Krościenko Nad Dunajcem, Gmina Łapsze Niżne, Gmina Nowy Targ, Gmina Ochotnica Dolna, Gmina Kamienica, Gmina Łącko).

 5. Możliwość sprawdzenia swoich sił na wyznaczonych odcinkach CHALLENGE, które znajdują się na podjazdach.

§ 2 Organizator

Organizatorem Rajdu Doliną Dunajca jest :

TATRA CYCLING EVENTS Cezary Szafraniec

34-312 Międzybrodzie Bialskie , UL. Wiosenna 12

TEL. 725-232-376

tatracyclingevents@gmail.com

Współorganizator Urząd Gminy Krościenko nad Dunajcem

§ 3 Czas i miejsce

 1. Rajd Doliną Dunajca odbędzie się 1 maja 2018r. Biuro zawodów zlokalizowane będzie w budynku Galerii w Krościenku n. Dunajcem Rynek 32 (obok Kościoła )

 2. W ramach Rajdu uczestnicy przejadą dystans 94km o przewyższeniu ok.1500m

 3. Dokładny przebieg i profil trasy rundy dostępny jest na stravie pod linkiem: https://www.strava.com/routes/10930924

§ 4 Program zawodów

01.05.2018r.

Godz. 8:30 – 10:30 – Zapisy w Biurze Zawodów, wydawanie pakietów startowych, informacje dotyczące trasy.

Godz. 11:00– Start Rajdu z Rynku w Krościenku n.Dunajcem

Godz. 14:00 – Spodziewani pierwsi uczestnicy Rajdu

Godz. 16:50 – Zamknięcie Mety

Godz. 17:00 – Uroczyste zakończenie Rajdu, dekoracja

Godz. 17:20 – Konkurs z nagrodami wśród wszystkich uczestników

Na mecie od godziny 14.00 czynny będzie zimny Bufet z napojami, owocami, ciastami, a od 14:30-17:30 wydawany będzie ciepły posiłek regeneracyjny.

§ 5 Zgłoszenia

 1. Zgłoszenia są przyjmowane za pośrednictwem strony www.rajddolinadunajca.pl , po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego udostępnionego przez firmę Timedo.
  Zgłoszenia osobiste w biurze zawodów 01.05.2018 w godz. 8.30-10.30.
  Biuro zawodów zlokalizowane będzie w budynku Galerii w Krościenku n. Dunajcem Rynek 32 ( obok Kościoła)

 2. Limit uczestników wynosi 300 osób. Liczy się data zaksięgowania opłaty startowej na koncie Organizatora, nie data dokonania zgłoszenia.

 3. Zgłoszenia są możliwe od dnia 1.02 2018 roku od godz. 8ej ( do momentu wyczerpania limitu miejsc). Warunkiem potwierdzenia startu jest wniesienie opłaty startowej w wysokości zgodnej z terminem płatności. Liczy się data zaksięgowania opłaty startowej na koncie Organizatora, nie data dokonania zgłoszenia.

 4. Opłata za uczestnictwo w Rajdzie wynosi:

do 31.03.2018

do 30.04.2018

1 maja 2018

94km

65 PLN – przelew

85 PLN – przelew

110 PLN – gotówka w biurze zawodów

 1. Przy opłacie przelewem bankowym (numer konta podany w podsumowaniu zgłoszenia w Systemie Timedo) liczy się data wpływu i zaksięgowania na koncie organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.

 2. Wszystkie opłaty rejestracyjne są kwotami brutto i zawierają 23% podatku VAT .

 3. Organizator nie przewiduje zwrotu opłat w przypadku rezygnacji z uczestnictwa.

 4. Organizator daje możliwość do dnia 15 kwietnia 2018 włącznie przeniesienia opłaty na innego uczestnika. Następuje to przez zgłoszenie przesłane na adres mailowy tatracyclingevents@gmail.com

 5. Uczestnicy, którzy dokonają opłaty za uczestnictwo do 15 kwietnia 2018 otrzymają pamiątkowy t-shirt.

§ 6 Uczestnictwo

 1. Prawo uczestnictwa w Rajdzie mają osoby:

  1. Które ukończyły 18 lat

  2. Dodatkowo w Rajdzie dopuszcza się do udziału uczestników niepełnoletnich w wieku od 16 lat posiadających kartę rowerową. Warunkiem ich startu jest przedstawienie podpisanego oświadczenia Opiekuna Prawnego, które dostępne będzie w biurze zawodów. Zaleca się, aby Opiekun jechał cały dystans z osobą niepełnoletnią.

 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją Rajdu Doliną Dunajca zgodnie z (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 j.t. ze zm.) jest MPM Maria Kokoczka i Mirosław Prucnal Spółka Jawna z siedzibą w Jaśle, ul. Żeromskiego 36. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w RDD zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Organizator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją Rajdzie także we współpracy z innymi podmiotami, w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji Rajdzie.

 3. Dokonanie rejestracji oraz uczestnictwo w wyścigu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Uczestnik udziela Administratorowi danych osobowych i Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i 5 (pięcio) letniej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji: 

   1. Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,

   2. Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w Rajdzie,

   3. Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,

   4. Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,

   5. Publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

   6. Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach,

   7. Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,

   8. Publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w zawodach w mediach społecznościowych z możliwością oznaczenia Uczestnika z imienia i nazwiska.

 4. Organizatorowi przysługuje prawo do udzielenia partnerom oraz sponsorom Rajdzie sublicencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku, o którym mowa powyżej, w zakresie nie szerszym niż zakres udzielonej mu licencji.

 5. Każdy uczestnik ma obowiązek startu w kasku sztywnym na rowerze wyposażonym zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. nowelizacja z października 2012r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262) min. rower musi posiadać czerwone światło odblaskowe umieszczone z tyłu, mimo iż rajd odbywa się w dzień zaleca się posiadanie oświetlenia z przodu i z tyłu dla lepszej widoczności w razie złych warunków atmosferycznych, dodatkowo organizator wymaga aby rower posiadał dwa sprawne hamulce. Uczestnik może startować na sprawnym rowerze z dowolną wielkością koła i szerokością opony, rower nie może być wyposażony w jakiekolwiek wspomaganie elektryczne / spalinowe. Napędzać go może tylko siła mięśni nóg i nie może być wyposażony w przystawkę na kierownicy do jazdy na czas, tzw. lemondkę.

 6. Otrzymany od organizatora numer startowy uczestnik jest zobowiązany umieścić widocznie z przodu na kierownicy. Nie zastosowanie się do tej zasady będzie skutkowało brakiem możliwości skorzystania z bufetu.

§ 7 Świadczenia dla uczestników

 1. W ramach opłaty za udział uczestnik otrzymuje:

  1. numery startowe na kierownicę,

  2. możliwość korzystania ze stacjonarnego bufetu na trasie. Przewidziano jeden bufet zlokalizowany na 56km ( szczyt Przełęczy Młynne),

  3. posiłek regeneracyjny na mecie: zimny bufet z owocami , napojami i ciastami za linią mety,

  4. ciepły posiłek na mecie wydawany w godzinach 14:30-17:30

  5. oznaczenie trasy przejazdu,

  6. zabezpieczenie medyczne i ratownicze,

  7. dostęp do zdjęć w wysokiej rozdzielczości ,

  8. pamiątkowy dyplom,

  9. konkurs z nagrodami po zakończeniu dekoracji dla wszystkich uczestników. Warunkiem udziału w konkursie jest przekazanie swojego numeru do urny.

  10. nagrody rzeczowe i puchary dla najlepszych w klasyfikacji Challenge,

  11. Pamiątkowy t-shirt dla wszystkich uczestników, którzy dokonają opłaty startowej do 15 kwietnia 2018.

§ 8 Ruch drogowy

 1. Rajd odbywa się w ruchu otwartym. Uczestnicy przejeżdżają trasę Rajdu jako standardowi uczestnicy ruchu drogowego.

 2. Służby organizatora będą zlokalizowane w miejscach wyjazdu z dróg podporządkowanych na główne zgodnie z mapką trasy w celu informacji uczestników o kierunku jazdy, a kierowców ostrzegały o wzmożonym ruchu rowerzystów w związku z imprezą rowerową. Czołowa grupa będzie pilotowana przez samochód techniczny organizatora. Za ostatnim zawodnikiem biorącym udział w rajdzie, będzie poruszał się samochód opisany jako koniec rajdu.

 3. Bezwzględnie wszystkich zawodników obowiązują zasady Kodeksu Ruchu Drogowego i prawostronny ruch (zakaz wjazdu na lewą stronę drogi), zwłaszcza w przypadku wyprzedzania innych uczestników rajdu. Wolniejszy rowerzysta zobowiązany jest zjechać do prawej skrajni drogi ustępując miejsca szybszemu.

 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie rajdu z winy uczestników. W szczególności w związku z przebiegiem trasy w terenie górskim uprasza się o dostosowanie prędkości jazdy na zjazdach do posiadanych umiejętności, natomiast na zakrętach trzymania się prawej krawędzi jezdni i nie ścinania ich.

 5. Uczestnicy rajdu muszą zachować szczególną ostrożność podczas zjazdów, a także mieć na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg bocznych, gruntowych, pól, terenów leśnych czy pojedynczych zabudowań.

§ 9 Zasady przebiegu Rajdu

 1. Uczestnicy rajdu startują w jednej grupie, która do zjazdu z drogi wojewódzkiej w miejscowości Krośnica będzie pilotowana dodatkowo przez Policję. Po skręcie w lewo na 7km, uczestnicy dalej muszą poruszać się w grupach nie większych niż 15 osobowych.

 2. Uczestnicy na mecie Rajdu nie będą klasyfikowani, nie będzie prowadzony pomiar czasu.

 3. Trasa Rajdu oznakowana będzie znakami pionowymi na skraju drogi i poziomymi na jezdni.

 4. Na trasie Rajdu będzie zlokalizowany jeden bufet na 56km ( Przełęcz Młynne). W celu skorzystania z bufetu uczestnik musi się zatrzymać i zejść ze skraju drogi publicznej.

 5. Na trasie Rajdu będą wyznaczone 3 odcinki oznaczone jako CHALLENGE. Będą zlokalizowane na podjazdach, z zaznaczeniem początku i końca. Uczestnicy, którzy będą chcieli uczestniczyć w Challengu muszą mieć włączoną aplikację STRAVA podczas jazdy.

 6. Na każdym odcinku 10 kobiet i 10 mężczyzn, którzy będą mieli najlepszy czas odcinka zdobędzie punkty do końcowej klasyfikacji CHALLENGE.

§ 10 Pomoc na trasie

 1. Uczestnicy w swoim zakresie zabezpieczają sobie pomoc techniczną na trasie, w strefie bufetu będzie można skorzystać z narzędzi serwisowych.

 2. Za ostatnim uczestnikiem będzie poruszał się samochód organizatora, który będzie wyposażony w skrzynkę narzędziową i będzie mógł pomóc w kontynuowaniu dalszej jazdy.

 3. W ramach pomocy technicznej możliwe jest przeprowadzenie napraw lub wymiana uszkodzonego sprzętu.

 4. Warunkiem udzielania pomocy technicznej jest zatrzymanie się uczestnika na poboczu lub skraju drogi przy prawej krawędzi.

§ 11 Nagrody

Uczestnicy, którzy na mecie rajdu udostępnią czasy pokonania wyznaczonych odcinków CHALLENGE w aplikacji strava do godziny 16:00 będą brać udział w klasyfikacji końcowej. Klasyfikacja jest prowadzona w formule Open ( bez względu na wiek uczestnika) z podziałem na kobiety i mężczyzn.

1. Na każdym odcinku 10 kobiet i 10 mężczyzn, którzy będą mieli najlepszy czas odcinka zdobędzie punkty do końcowej klasyfikacji CHALLENGE wg klucza:

  1. 1 m-ce – 30 pkt.

  2. 2 m-ce – 25 pkt.

  3. 3 m-ce – 20 pkt.

  4. 4 m-ce – 17 pkt.

  5. 5 m-ce – 14 pkt.

  6. 6 m-ce – 11 pkt.

  7. 7 m-ce – 8 pkt.

  8. 8 m-ce – 5 pkt.

  9. 9 m-ce – 3 pkt.

  10. 10 m-ce – 1 pkt.

W przypadku takiego samego czasu na jednym odcinku za dane miejsce będzie przyznawana taka sama liczba punktów wszystkim uczestnikom z tym samym czasem, a kolejny zawodnik otrzyma punkty zgodnie z miejsce, które będzie uwzględniało uczestników z lepszym czasem, np. na 1 miejscu jest 3 uczestników z takim samym czasem to otrzymują oni wszyscy po 30pkt., kolejny zawodnik z drugim czasem otrzyma punkty jak za miejsce 4 czyli 17pkt.

W przypadku równej liczby punktów w klasyfikacji końcowej o kolejności decyduje wyższe miejsce na ostatnim odcinku.

 1. W końcowej klasyfikacji w kategorii kobiet i mężczyzn 3 pierwszych uczestników otrzyma nagrody rzeczowe+ trofea sportowe:

  1. 1 m-ce – Puchar

  2. 2 m-ce – Puchar

  3. 3 m-ce – Puchar

 1. Dodatkowo dla najstarszego uczestnika Rajdu przewidziano pamiątkowy puchar.

 2. Warunkiem koniecznym otrzymania nagrody jest obecność podczas ceremonii zakończenia Rajdu. W przypadku nieodebrania nagrody podczas dekoracji, przejdzie ona na własność organizatora lub zostanie przekazana Fundatorowi.

§ 13 Informacje dodatkowe

 1. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Wskazane jest, aby uczestnicy byli ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków w zakresie OC i NW

 2. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora

 3. Uczestnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy Rajdu poza wyznaczonymi strefami na bufecie oraz starcie i mecie. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie Rajdu. Uczestnicy, którzy zostaną “przyłapani” na wyrzucaniu śmieci na trasie Rajdu poza wyznaczonymi punktami zostaną upomnieni z możliwością obciążenia kosztami sprzątania po nich.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji przepisów organizacyjnych niniejszego regulaminu.

 5. Każdy uczestnik bierze udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.

 6. Każdy uczestnik zgłaszając się potwierdza znajomość regulaminu i oświadcza, że jego stan zdrowia jest odpowiedni do wzięcia udziału w Rajdzie Doliną Dunajca.

 7. Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, za wyjątkiem stanów klęski żywiołowej obejmujących teren rozgrywania wyścigu i tzw. “sił wyższych”

 8. O fakcie wycofania z Rajdu uczestnik jest zobowiązany powiadomić niezwłocznie organizatora wysyłając wiadomość sms na numer 725232376 z podaniem swojego numeru.

 9. Udział w Rajdzie jest równoznaczny ze znajomością i akceptację powyższego regulaminu. Uczestnicy podczas imprezy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do organizatorów, innych pracowników oraz pozostałych uczestników imprezy. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niesportowy.

 10. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.