REGULAMIN
Imprezy rowerowej RAJD DOLINĄ DUNAJCA 2021

§ 1 Cel imprezy

1. Popularyzacja i propagowanie kolarstwa oraz turystyki rowerowej w Dolinie Dunajca, wokół
jeziora czorsztyńskiego, Podhalu, Gorcach, Beskidzie Wyspowym.
2. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku, turystyki i rekreacji.
3. Promowanie regionalnych górskich szlaków i miejscowości turystycznych, przez które
przebiegają trasy rajdu (Krościenko Nad Dunajcem, Gmina Łapsze Niżne, Gmina Nowy Targ,
Gmina Ochotnica Dolna, Gmina Czorsztyn, Gmina Kamienica, Gmina Łącko).
4. Wyznaczanie nowych standardów w ramach organizacji imprez rowerowych w Polsce.

§ 2 Organizator

Organizatorem Rajdu Doliną Dunajca jest:
TATRA CYCLING EVENTS Cezary Szafraniec
34-312 Międzybrodzie Bialskie, UL. Wiosenna 12

TEL. 725-232-376 tatracyclingevents@gmail.com
www.rajddolinadunajca.pl

Współorganizator: Urząd Gminy Krościenko nad Dunajcem

§ 3 Czas i miejsce

1. Rajd Doliną Dunajca odbędzie się 8 maja 2021r. Biuro rajdu zlokalizowane będzie w budynku
Galerii w Krościenku n. Dunajcem Rynek 32 (obok Kościoła)
2. W ramach Rajdu uczestnicy mają do wyboru dwa dystanse:
FUN – dystans ok. 65km o przewyższeniu ok.1000metrów
PRO – dystans ok. 110km o przewyższeniu ok. 1800metrów
3. Dokładny przebieg i profil trasy będzie dostępny na stronie www.rajddolinadunajca.pl na min.
30 dni przed datą startu.

§ 4 Program Rajdu

07.05.2021r.

Godz. 18:00-20:00 – Zapisy w biurze Rajdu, wydawanie pakietów startowych, informacje dotyczące
trasy

08.05.2021r.

Godz. 7:30 – 10:00 – Zapisy w Biurze Rajdu, wydawanie pakietów startowych, informacje dotyczące
trasy.
Godz. 10:00-11:00 – Start Rajdu w Krościenku n.Dunajcem obok „Amfiteatru” Dystans PRO
Godz. 11:00-12:00 – Start Rajdu w Krościenku n.Dunajcem obok „Amfiteatru” Dystans FUN
Godz. 13:30 – Spodziewani pierwsi uczestnicy Rajdu z dystansu FUN
Godz.14:00 – Spodziewani pierwsi uczestnicy Rajdu z dystansu PRO
Godz. 16:30 – Zamknięcie Mety
Godz. 16:30 – Uroczyste zakończenie Rajdu, dekoracja, konkurs z nagrodami wśród wszystkich
uczestników
Na mecie od godziny 13.30 czynny będzie zimny Bufet z napojami, owocami, ciastami, a od 14:00-
17:00 wydawany będzie gorący posiłek regeneracyjny w oddzielnym bufecie tylko dla uczestników.
Start i Meta zlokalizowane są w Krościenku nad Dunajcem obok „amfiteatru” ul. Flisaków Pienińskich.

§ 5 Zgłoszenia

1. Zgłoszenia są przyjmowane za pośrednictwem strony www.rajddolinadunajca.pl , po
wypełnieniu formularza zgłoszeniowego udostępnionego przez firmę S-Time.
Zgłoszenia osobiste w biurze zawodów 07.05.2021 w godz. 18:00-20:00 oraz w dniu Rajdu
08.05.2021 w godz.7:30-10:00 Biuro rajdu zlokalizowane będzie w budynku Galerii w
Krościenku n. Dunajcem Rynek 32 (obok Kościoła)
2. Limit uczestników wynosi 500 osób, po 250 na każdy z dystansów. Uczestnicy dokonują
wyboru dystansu w systemie zgłoszeniowym. Możliwość zmiany dystansu istnieje do momentu
startu. Zmiany dokonać można w biurze rajdu lub samodzielnie w systemie zgłoszeniowym.
3. Zgłoszenia są możliwe od dnia 09.01.2021 roku od godz. 18:00 (do momentu wyczerpania
limitu miejsc). Warunkiem potwierdzenia startu jest wniesienie opłaty rejestracyjnej w
wysokości zgodnej z terminem płatności. Liczy się data zaksięgowania opłaty startowej na
koncie Organizatora, nie data dokonania zgłoszenia. Niezależnie od powyższego w Rajdzie
liczba uczestników dopuszczonych do startu nie będzie wyższa niż dopuszczalna liczba
uczestników tego typu imprez wynikających z obowiązującego Rozporządzenia
dotyczącego przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2. w dniu
rozpoczęcia Rajdu.
4. Opłata rejestracyjna do udziału w Rajdzie wynosi:

          do 31.01.2021            do 31.03.2021            do 30.04.2021                 od 01.05.2021
        80 PLN – przelew       100 PLN – przelew       120 PLN – przelew             140 PLN –przelew

lub gotówka w biurze rajdu

W formularzu rejestrowym w terminie do 15 kwietnia 2021r. można zamówić pamiątkowy t-shirt,
którego koszt wynosi 30 zł.

5. Przy opłacie przelewem bankowym (numer konta podany w podsumowaniu zgłoszenia z
systemu S-Time) liczy się data wpływu i zaksięgowania na koncie organizatora. Organizator
nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.
6. Wszystkie opłaty rejestracyjne są kwotami brutto i zawierają należny podatek VAT.
7. Aby otrzymać fakturę musisz w tytule przelewu wpisać pełne dane i numer NIP
podmiotu, na który ma być wystawiona FV. Jeśli nie podasz danych w tytule przelewu
nie będzie możliwości wystawienia FV w późniejszym terminie. Faktury wystawiane będą
w ciągu 7 dni od dokonania przelewu i przesyłane na podany adres mailowy. Potrzebę
wystawienia faktury potwierdza się w formularzu zgłoszeniowym. Prosimy o prawidłowe
wprowadzanie danych, po wystawieniu faktury nie będzie możliwości skorygowania Odbiorcy.
W przypadku błędu i potrzeby skorygowania faktury należy wysłać wiadomość mailową na
adres faktury@tatraroadrace.com.
8. Organizator nie przewiduje zwrotu opłat w przypadku rezygnacji z uczestnictwa lub wycofania
się podczas rajdu. Opłata rejestracyjna jest przeznaczana na koszty organizacyjne rajdu.
9. Organizator daje możliwość do dnia 31 marca 2021 włącznie, bezpłatnego przeniesienia
opłaty na innego uczestnika. Następuje to przez zgłoszenie przesłane na adres mailowy
faktury@tatraroadrace.com Po tym terminie będzie możliwości przeniesienia jej na innego
uczestnika, ale po dokonaniu dodatkowej opłaty manipulacyjnej w wysokości 30 zł.

§ 6 Uczestnictwo

1. Bezwarunkowe stosowanie się do aktualnie obowiązujących zaleceń Ministerstwa
Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego mających na celu ochronę przed
koronawirusem SARS-CoV-2.
2. Prawo uczestnictwa w Rajdzie mają osoby:
a. Które ukończyły 18 lat
b. Dodatkowo w Rajdzie dopuszcza się do udziału uczestników niepełnoletnich w wieku
od 16 lat posiadających kartę rowerową. Warunkiem ich startu jest przedstawienie
podpisanego oświadczenia Opiekuna Prawnego, które dostępne będzie w biurze
zawodów. Zaleca się, aby Opiekun jechał cały dystans z osobą niepełnoletnią.
3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją TATRA
ROAD RACE jest Tatra Cycling Events Cezary Szafraniec, ul. Wiosenna 12, 34-312
Międzybrodzie Bialskie.
Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora
znajdują się w Polityce Prywatności opublikowanej na stronie organizatora
www.tatraroadrace.com
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w RDD
zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje
prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich
przetwarzanie w każdym czasie. Organizator może przetwarzać dane osobowe w związku z
organizacją Rajdzie także we współpracy z innymi podmiotami, w zakresie koniecznym do
prawidłowej organizacji Rajdzie.
4. Dokonanie rejestracji oraz uczestnictwo w Rajdzie równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na
nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku.
Uczestnik udziela Administratorowi danych osobowych i Organizatorowi niewyłącznej,
nieograniczonej terytorialnie i 5 (pięcio) letniej licencji na wykorzystanie utrwalonego
wizerunku na następujących polach eksploatacji:
a. Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz
rozpowszechnianie w dowolnej formie,
b. Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii,
na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora
lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w Rajdzie,
c. Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
d. Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
e. Publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
f. Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach
i bilbordach,
g. Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,
h. Publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w zawodach w mediach
społecznościowych z możliwością oznaczenia Uczestnika z imienia i
nazwiska.
5. Organizatorowi przysługuje prawo do udzielenia partnerom oraz sponsorom Rajdzie
sublicencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku, o którym mowa powyżej, w zakresie nie
szerszym niż zakres udzielonej mu licencji.
6. Każdy uczestnik ma obowiązek startu w kasku sztywnym na rowerze wyposażonym zgodnie z
„Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. nowelizacja z
października 2012r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich
niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262) min. rower musi posiadać
czerwone światło odblaskowe umieszczone z tyłu, mimo iż rajd odbywa się w dzień
zaleca się posiadanie oświetlenia z przodu i z tyłu dla lepszej widoczności w razie złych
warunków atmosferycznych, dodatkowo organizator wymaga, aby rower posiadał dwa
sprawne hamulce. Uczestnik może startować na sprawnym rowerze z dowolną wielkością
koła i szerokością opony, rower nie może być wyposażony w jakiekolwiek wspomaganie
elektryczne / spalinowe. Napędzać go może tylko siła mięśni nóg i nie może być wyposażony
w przystawkę na kierownicy do jazdy na czas, tzw. lemondkę.
7. Obowiązkowe wyposażenie uczestnika: oświetlenie roweru zgodne z zapisem w punkcie 5
tego paragrafu oraz zapasową dętkę, małą pompkę, bidon, dokument tożsamości,
naładowany telefon komórkowy.
8. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego
lub od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń,
poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w
związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Rajdzie.
9. Uczestnik akceptując Regulamin oświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych
do udziału w organizowanym Rajdzie oraz że bierze udział w nim na własną
odpowiedzialność. Przyjmuje do wiadomości, że udział w Rajdzie wiąże się z wysiłkiem
fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia
obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze
majątkowym.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i
paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej
pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu
Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe
działania.
11. Otrzymany od organizatora numer startowy uczestnik jest zobowiązany umieścić widocznie z
przodu na kierownicy. Dodatkowo każdy uczestnik otrzyma opaskę, którą należy mieć
założoną na nadgarstek w dniu Rajdu. Niezastosowanie się do tej zasady będzie skutkowało
brakiem możliwości skorzystania z bufetu na trasie i w miasteczku mety.

§ 7 Świadczenia dla uczestników

1. W ramach opłaty za udział uczestnik otrzymuje:
a. udział w Rajdzie RDD 2021,
b. numery startowe na kierownicę,
c. pliki gpx trasy każdego dystansu do urządzenia gps,
d. możliwość korzystania ze stacjonarnego bufetu na trasie. Przewidziano jeden bufet
zlokalizowany na dystansie FUN i dwa bufety na dystansie PRO,
e. posiłek regeneracyjny na mecie: zimny bufet za linią mety,
f. gorący posiłek na mecie,
g. oznaczenie trasy przejazdu,
h. pomoc techniczną na trasie,
i. dostęp do pomocy technicznej na bufetach, skrzynkę serwisową, pompkę i dętki,
j. zabezpieczenie medyczne i ratownicze,
k. dostęp do zdjęć w wysokiej rozdzielczości, do niekomercyjnego wykorzystania,
l. pamiątkowy dyplom,
m. możliwość udziału w konkursie po zakończeniu dekoracji dla wszystkich uczestników,
n. nagrody rzeczowe i puchary dla najlepszych w klasyfikacji Challenge.

§ 8 Ruch drogowy

1. Rajd odbywa się w ruchu otwartym. Uczestnicy przejeżdżają trasę Rajdu jako standardowi
uczestnicy ruchu drogowego.
2. Służby organizatora będą zlokalizowane w miejscach wyjazdu z dróg podporządkowanych na
główne zgodnie z mapką trasy w celu informacji uczestników o kierunku jazdy, a kierowców
ostrzegały o wzmożonym ruchu rowerzystów w związku z imprezą rowerową. Czołowa grupa
będzie pilotowana przez samochód techniczny organizatora. Za ostatnim zawodnikiem
biorącym udział w rajdzie, będzie poruszał się samochód opisany jako koniec rajdu.
3. Bezwzględnie wszystkich uczestników obowiązują zasady Kodeksu Ruchu Drogowego i
prawostronny ruch (zakaz wjazdu na lewą stronę drogi), zwłaszcza w przypadku
wyprzedzania innych uczestników rajdu. Wolniejszy rowerzysta zobowiązany jest zjechać do
prawej skrajni drogi ustępując miejsca szybszemu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie rajdu z
winy uczestników. W szczególności w związku z przebiegiem trasy w terenie górskim uprasza
się o dostosowanie prędkości jazdy na zjazdach do posiadanych umiejętności, natomiast na
zakrętach trzymania się prawej krawędzi jezdni i nieścinania ich.
5. Uczestnicy rajdu muszą zachować szczególną ostrożność podczas zjazdów, a także mieć na
uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg bocznych, gruntowych, pól, terenów leśnych
czy pojedynczych zabudowań.

§ 9 Zasady przebiegu Rajdu

1. Uczestnicy rajdu startują w grupach liczących do max. 15 osób w odstępach 3 minut. Start
będzie odbywał się na bieżąco. Zgodnie z programem minutowym rajdu podanym w & 5.
2. Uczestnicy na mecie Rajdu nie będą klasyfikowani, nie będzie prowadzony pomiar czasu.
3. Trasa Rajdu oznakowana będzie znakami pionowymi na skraju drogi i poziomymi na jezdni.
4. Na trasie Rajdu będą zlokalizowane bufety regeneracyjne. W celu skorzystania z bufetu
uczestnik musi się zatrzymać i zejść ze skraju drogi publicznej.
5. Na trasie Rajdu będą wyznaczone odcinki oznaczone jako CHALLENGE. Będą zlokalizowane
na podjazdach, z zaznaczeniem początku i końca. Uczestnicy, którzy będą chcieli
uczestniczyć w Challengu muszą mieć włączoną aplikację STRAVA podczas jazdy i
udostępnić ją po przejechaniu mety do godziny 15:30.
6. Na każdym odcinku 10 kobiet i 10 mężczyzn, którzy będą mieli najlepszy czas odcinka
zdobędzie punkty do końcowej klasyfikacji CHALLENGE. Udział w zabawie jest dobrowolny i
ma na celu uatrakcyjnienie przejazdu rowerowego bez bezpośredniej rywalizacji na trasie
Rajdu.

§ 10 Pomoc na trasie

1. Uczestnicy w swoim zakresie zabezpieczają sobie pierwszą pomoc techniczną na trasie, w
strefie bufetu będzie można skorzystać z narzędzi serwisowych, pompki, dętek zapasowych.
Na trasie będzie dodatkowo poruszał się wóz serwisowy z kołami zapasowymi, z kasetami 11
rzędowymi pracującymi w systemie Shimano i Sram, zarówno na hamulce tradycyjne jak i
tarczowe system Centrallook, w razie konieczności skorzystania z mobilnej pomocy na trasie
należy zadzwonić na numer alarmowy tel. +48 530-99-07-49
2. W ramach pomocy technicznej możliwe jest przeprowadzenie napraw lub wymiana
uszkodzonego koła.
3. Warunkiem udzielania pomocy technicznej jest zatrzymanie się uczestnika na poboczu lub
skraju drogi przy prawej krawędzi.
4. W przypadku rezygnacji z kontynuowania jazdy po starcie uczestnik rajdu zobowiązany jest
niezwłocznie powiadomić o tym fakcie obsługę rajdu, która ma swoje stanowisko przy mecie
rajdu lub telefonicznie (lub SMS) pod numerem +48 530-99-07-49 z podaniem swojego
numeru. W przeciwnym razie Uczestnik rajdu może zostać obciążony kosztami akcji
poszukiwania.

§ 11 Nagrody

1. Uczestnicy, którzy na mecie rajdu udostępnią czasy pokonania wyznaczonych
odcinków CHALLENGE w aplikacji strava do godziny 15:30 za miejsca 1-3
otrzymają nagrody rzeczowe i trofea sportowe. Klasyfikacja jest prowadzona w
formule Open (bez względu na wiek uczestnika i pokonany dystans) z podziałem na
kobiety i mężczyzn.
Na każdym odcinku 10 kobiet i 10 mężczyzn, którzy będą mieli najlepszy czas odcinka
zdobędzie punkty do końcowej klasyfikacji CHALLENGE w formule OPEN wg klucza:

a. 1 m-ce – 30 pkt.
b. 2 m-ce – 25 pkt.
c. 3 m-ce – 20 pkt.
d. 4 m-ce – 17 pkt.
e. 5 m-ce – 14 pkt.
f. 6 m-ce – 11 pkt.
g. 7 m-ce – 8 pkt.
h. 8 m-ce – 5 pkt.
i. 9 m-ce – 3 pkt.
j. 10 m-ce – 1 pkt.

W przypadku takiego samego czasu na jednym odcinku za dane miejsce będzie przyznawana
taka sama liczba punktów wszystkim uczestnikom z tym samym czasem, a kolejny zawodnik otrzyma
punkty zgodnie z miejsce, które będzie uwzględniało uczestników z lepszym czasem, np. na 1 miejscu
jest 3 uczestników z takim samym czasem to otrzymują oni wszyscy po 30pkt., kolejny zawodnik z
drugim czasem otrzyma punkty jak za miejsce 4 czyli 17pkt.
W przypadku równej liczby punktów w klasyfikacji końcowej o kolejności decyduje wyższe miejsce
na ostatnim odcinku.
2. Dodatkowo dla najstarszego uczestnika i uczestniczki Rajdu przewidziano pamiątkowe
puchary.
3. Warunkiem koniecznym otrzymania nagrody jest obecność podczas ceremonii zakończenia
Rajdu. W przypadku nieodebrania nagrody podczas dekoracji, przejdzie ona na własność
organizatora lub zostanie przekazana Fundatorowi.

§ 12 Informacje dodatkowe

1. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Wskazane jest, aby uczestnicy byli
ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków w zakresie OC i NW
2. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z
przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem
uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub
po wyścigu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą
odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej
deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od
organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.
Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w
stosunku do organizatora
3. Uczestnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać
trasy Rajdu poza wyznaczonymi strefami na bufecie oraz starcie i mecie. Nie wolno używać
szklanych pojemników w pobliżu i na trasie Rajdu. Uczestnicy, którzy zostaną “przyłapani” na
wyrzucaniu śmieci na trasie Rajdu poza wyznaczonymi punktami zostaną upomnieni z
możliwością obciążenia kosztami sprzątania po nich.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji przepisów organizacyjnych niniejszego
regulaminu.
5. Każdy uczestnik bierze udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.
6. Każdy uczestnik zgłaszając się potwierdza znajomość regulaminu i oświadcza, że jego stan
zdrowia jest odpowiedni do wzięcia udziału w Rajdzie Doliną Dunajca.
7. Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, za wyjątkiem stanów klęski
żywiołowej obejmujących teren rozgrywania wyścigu i tzw. “sił wyższych”
8. Udział w Rajdzie jest równoznaczny ze znajomością i akceptację powyższego regulaminu.
Uczestnicy podczas imprezy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz
odnoszenia się z należytym szacunkiem do organizatorów, innych pracowników oraz
pozostałych uczestników imprezy. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w
sposób niesportowy.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.