REGULAMIN

Imprezy rowerowej RAJD DOLINĄ DUNAJCA 2020 (RDD 2020)

 

 • 1 Cel imprezy
 1. Popularyzacja i propagowanie kolarstwa oraz turystyki rowerowej w Dolinie Dunajca, wokół jeziora czorsztyńskiego, Podhalu, Gorcach, Beskidzie Wyspowym.
 2. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku, turystyki i rekreacji.
 3. Promowanie regionalnych górskich szlaków i miejscowości turystycznych, przez które przebiegają trasy rajdu (Krościenko Nad Dunajcem, Gmina Łapsze Niżne, Gmina Nowy Targ, Gmina Ochotnica Dolna, Gmina Czorsztyn, Gmina Kamienica, Gmina Łącko).
 4. Wyznaczanie nowych standardów w ramach organizacji imprez rowerowych w Polsce.
 • 2 Organizator

Organizatorem Rajdu Doliną Dunajca jest:

TATRA CYCLING EVENTS Cezary Szafraniec

34-312 Międzybrodzie Bialskie, UL. Wiosenna 12

TEL. 725-232-376 tatracyclingevents@gmail.com

www.rajddolinadunajca.pl

Współorganizator: Urząd Gminy Krościenko nad Dunajcem

 • 3 Czas i miejsce
 1. Rajd Doliną Dunajca odbędzie się 26 września 2020r. Biuro rajdu zlokalizowane będzie w budynku Galerii w Krościenku n. Dunajcem Rynek 32 (obok Kościoła)
 2. W ramach Rajdu uczestnicy mają do wyboru dwa dystanse:

FUN – dystans 65km o przewyższeniu ok.1080metrów

PRO – dystans 105km o przewyższeniu ok. 1900metrów

 1. Dokładny przebieg i profil trasy rundy dostępny jest na stronie www.rajddolinadunajca.pl
 • 4 Program zawodów

25.09.2020r.

Godz. 17:30-20:00 – Zapisy w biurze Rajdu, wydawanie pakietów startowych, informacje dotyczące trasy

26.09.2020r.

Godz. 7:30 – 9:45 – Zapisy w Biurze Rajdu, wydawanie pakietów startowych, informacje dotyczące trasy.

Godz. 10:00– Start Rajdu w Krościenku n.Dunajcem obok „Amfiteatru”

Godz. 10:30-11:30- Zawody dla dzieci

Godz. 12:10 – Spodziewani pierwsi uczestnicy Rajdu z dystansu FUN

Godz. 16:00 – Zamknięcie Mety

Godz. 16:00 – Uroczyste zakończenie Rajdu, dekoracja

Godz. 16:30 – Konkurs z nagrodami wśród wszystkich uczestników

Na mecie od godziny 12.00 czynny będzie zimny Bufet z napojami, owocami, ciastami, a od 13:00-16:30 wydawany będzie gorący posiłek regeneracyjny w oddzielnym bufecie tylko dla uczestników.

Start i Meta zlokalizowane są w Krościenku nad Dunajcem obok „amfiteatru” ul. Flisaków Pienińskich.

 • 5 Zgłoszenia
 1. Zgłoszenia są przyjmowane za pośrednictwem strony www.rajddolinadunajca.pl , po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego udostępnionego przez firmę Timedo.
  Zgłoszenia osobiste w biurze zawodów 25.09.2019 w godz. 17:30-20:00 oraz w dniu Rajdu 26.09.2020 w godz.7:30-9:45 Biuro rajdu zlokalizowane będzie w budynku Galerii w Krościenku n. Dunajcem Rynek 32 (obok Kościoła)
 2. Limit uczestników wynosi 500 osób. Liczy się data zaksięgowania opłaty rejestracyjnej na koncie Organizatora, nie data dokonania zgłoszenia.
 3. Zgłoszenia są możliwe od dnia 19.10.2020 roku od godz. 12:00 (do momentu wyczerpania limitu miejsc). Warunkiem potwierdzenia startu jest wniesienie opłaty rejestracyjnej w wysokości zgodnej z terminem płatności. Liczy się data zaksięgowania opłaty startowej na koncie Organizatora, nie data dokonania zgłoszenia.
 4. Opłata rejestracyjna w Rajdzie JEST NIEZALEŻNA OD ZADEKLAROWANEGO DYSTANSU i wynosi:

 do 31.12.2019

do 24.09.2020 25 i 26 września 2020
80 PLN – przelew 110 PLN – przelew 140 PLN – gotówka w biurze rajdu

 

 1. Przy opłacie przelewem bankowym (numer konta podany w podsumowaniu zgłoszenia w Systemie Timedo) liczy się data wpływu i zaksięgowania na koncie organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.
 2. Wszystkie opłaty rejestracyjne są kwotami brutto i zawierają należny podatek VAT.
 1. Faktury wystawiane są automatycznie i przesyłane mailowo po dokonaniu opłaty. Dane do faktury potwierdza się w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku błędu i potrzeby skorygowania faktury należy wysłać wiadomość mailową na adres faktury@tatraroadrace.com Prosimy o prawidłowe wprowadzanie danych, po wystawieniu faktury nie będzie możliwości skorygowania Odbiorcy.
 1. Organizator nie przewiduje zwrotu opłat w przypadku rezygnacji z uczestnictwa lub wycofania się podczas rajdu. Opłata rejestracyjna jest przeznaczana na koszty organizacyjne rajdu.
 2. Organizator daje możliwość do dnia 31 sierpnia 2020 włącznie, bezpłatnego przeniesienia opłaty na innego uczestnika. Następuje to przez zgłoszenie przesłane na adres mailowy faktury@tatraroadrace.com Po tym terminie będzie możliwości przeniesienia jej na innego uczestnika, ale po dokonaniu dodatkowej opłaty manipulacyjnej w wysokości 30 zł.
 3. Uczestnicy, którzy dokonają opłaty za uczestnictwo do 30 czerwca 2020 otrzymają pamiątkowy t-shirt.

 

 • 6 Uczestnictwo
 1. Prawo uczestnictwa w Rajdzie mają osoby:
  1. Które ukończyły 18 lat
  2. Dodatkowo w Rajdzie dopuszcza się do udziału uczestników niepełnoletnich w wieku od 16 lat posiadających kartę rowerową. Warunkiem ich startu jest przedstawienie podpisanego oświadczenia Opiekuna Prawnego, które dostępne będzie w biurze zawodów. Zaleca się, aby Opiekun jechał cały dystans z osobą niepełnoletnią.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją RAJDU DOLINĄ DUNAJCA jest MPM Maria Kokoczka i Mirosław Prucnal Spółka Jawna z siedzibą w Jaśle, ul. Żeromskiego 36.
  Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora znajdują się w Polityce Prywatności opublikowanej pod adresem www.timedo.pl/polityka.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w RDD zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Organizator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją Rajdzie także we współpracy z innymi podmiotami, w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji Rajdzie.

 1. Dokonanie rejestracji oraz uczestnictwo w Rajdzie równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Uczestnik udziela Administratorowi danych osobowych i Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i 5 (pięcio) letniej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:
   1. Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,
   2. Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w Rajdzie,
   3. Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
   4. Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
   5. Publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
   6. Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach,
   7. Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,
   8. Publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w zawodach w mediach społecznościowych z możliwością oznaczenia Uczestnika z imienia i nazwiska.
 2. Organizatorowi przysługuje prawo do udzielenia partnerom oraz sponsorom Rajdzie sublicencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku, o którym mowa powyżej, w zakresie nie szerszym niż zakres udzielonej mu licencji.
 3. Każdy uczestnik ma obowiązek startu w kasku sztywnym na rowerze wyposażonym zgodnie z  „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. nowelizacja z października 2012r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262) min. rower musi posiadać czerwone światło odblaskowe umieszczone z tyłu, mimo iż rajd odbywa się w dzień zaleca się posiadanie oświetlenia z przodu i z tyłu dla lepszej widoczności w razie złych warunków atmosferycznych, dodatkowo organizator wymaga, aby rower posiadał dwa sprawne hamulce. Uczestnik może startować na sprawnym rowerze z dowolną wielkością koła i szerokością opony, rower nie może być wyposażony w jakiekolwiek wspomaganie elektryczne / spalinowe. Napędzać go może tylko siła mięśni nóg i nie może być wyposażony w przystawkę na kierownicy do jazdy na czas, tzw. lemondkę.
 4. Obowiązkowe wyposażenie uczestnika: oświetlenie roweru zgodne z zapisem w punkcie 5 tego paragrafu, zapasową dętkę, małą pompkę, bidon, dokument tożsamości, telefon komórkowy.
 5. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Rajdzie.
 6. Uczestnik akceptując Regulamin oświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w organizowanym Rajdzie oraz że bierze udział w nim na własną odpowiedzialność. Przyjmuje do wiadomości, że udział w Rajdzie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania.
 8. Otrzymany od organizatora numer startowy uczestnik jest zobowiązany umieścić widocznie z przodu na kierownicy. Dodatkowo każdy uczestnik otrzyma opaskę, którą należy mieć założoną na nadgarstek w dniu Rajdu. Niezastosowanie się do tej zasady będzie skutkowało brakiem możliwości skorzystania z bufetu na trasie i w miasteczku mety.
 • 7 Świadczenia dla uczestników
 1. W ramach opłaty za udział uczestnik otrzymuje:
  1. udział w Rajdzie RDD 2020,
  2. numery startowe na kierownicę,
  3. możliwość korzystania ze stacjonarnego bufetu na trasie. Przewidziano jeden bufet zlokalizowany na dystansie FUN i dwa bufety na dystansie PRO,
  4. posiłek regeneracyjny na mecie: zimny bufet za linią mety,
  5. gorący posiłek na mecie,
  6. oznaczenie trasy przejazdu,
  7. pomoc techniczną na trasie,
  8. zabezpieczenie medyczne i ratownicze,
  9. dostęp do zdjęć w wysokiej rozdzielczości, do niekomercyjnego wykorzystania,
  10. pamiątkowy dyplom,
  11. możliwość udziału w konkursie po zakończeniu dekoracji dla wszystkich uczestników,
  12. nagrody rzeczowe i puchary dla najlepszych w klasyfikacji Challenge,
  13. pamiątkowy t-shirt dla wszystkich uczestników, którzy dokonają opłaty rejestracyjnej do 30 marca 2020.
 • 8 Ruch drogowy
 1. Rajd odbywa się w ruchu otwartym. Uczestnicy przejeżdżają trasę Rajdu jako standardowi uczestnicy ruchu drogowego.
 2. Służby organizatora będą zlokalizowane w miejscach wyjazdu z dróg podporządkowanych na główne zgodnie z mapką trasy w celu informacji uczestników o kierunku jazdy, a kierowców ostrzegały o wzmożonym ruchu rowerzystów w związku z imprezą rowerową. Czołowa grupa będzie pilotowana przez samochód techniczny organizatora. Za ostatnim zawodnikiem biorącym udział w rajdzie, będzie poruszał się samochód opisany jako koniec rajdu.
 3. Bezwzględnie wszystkich zawodników obowiązują zasady Kodeksu Ruchu Drogowego i prawostronny ruch (zakaz wjazdu na lewą stronę drogi), zwłaszcza w przypadku wyprzedzania innych uczestników rajdu. Wolniejszy rowerzysta zobowiązany jest zjechać do prawej skrajni drogi ustępując miejsca szybszemu.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie rajdu z winy uczestników. W szczególności w związku z przebiegiem trasy w terenie górskim uprasza się o dostosowanie prędkości jazdy na zjazdach do posiadanych umiejętności, natomiast na zakrętach trzymania się prawej krawędzi jezdni i nieścinania ich.
 5. Uczestnicy rajdu muszą zachować szczególną ostrożność podczas zjazdów, a także mieć na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg bocznych, gruntowych, pól, terenów leśnych czy pojedynczych zabudowań.
 • 9 Zasady przebiegu Rajdu
 1. Uczestnicy rajdu startują w jednej grupie, która do zjazdu z drogi wojewódzkiej w miejscowości Kluszkowce (na rondzie) będzie pilotowana dodatkowo przez Policję. Po skręcie w prawo na 11,00km, uczestnicy dalej muszą poruszać się w grupach nie większych niż 15 osobowych.
 2. Uczestnicy na mecie Rajdu nie będą klasyfikowani, nie będzie prowadzony pomiar czasu.
 3. Trasa Rajdu oznakowana będzie znakami pionowymi na skraju drogi i poziomymi na jezdni.
 4. Na trasie Rajdu będzie zlokalizowane bufety regeneracyjne. W celu skorzystania z bufetu uczestnik musi się zatrzymać i zejść ze skraju drogi publicznej.
 5. Na trasie Rajdu będą wyznaczone 4 odcinki oznaczone jako CHALLENGE (2 odcinki będą na dystansie FUN i 4 na PRO). Będą zlokalizowane na podjazdach, z zaznaczeniem początku i końca. Uczestnicy, którzy będą chcieli uczestniczyć w Challengu muszą mieć włączoną aplikację STRAVA podczas jazdy i udostępnić ją po przejechaniu mety do godziny 15:30.
 6. Na każdym odcinku 3 pierwsze osoby zarówno wśród Kobiet i Mężczyzn bez podziału na dystans, którzy będą mieli najlepszy czas odcinka zdobędzie nagrody specjalne, które będą do odbioru podczas zakończenia rajdu w oficjalnej dekoracji. Udział w zabawie jest dobrowolny i ma na celu uatrakcyjnienie przejazdu rowerowego bez bezpośredniej rywalizacji na trasie Rajdu.
 • 10 Pomoc na trasie
 1. Uczestnicy w swoim zakresie zabezpieczają sobie pierwszą pomoc techniczną na trasie, w strefie bufetu będzie można skorzystać z narzędzi serwisowych, pompki, dętek zapasowych. Na trasie będzie dodatkowo poruszał się wóz serwisowy z kołami zapasowymi, z kasetami 11 rzędowymi pracującymi w systemie Shimano i Sram, zarówno na hamulce tradycyjne jak i tarczowe system Centrallook.
 2. W ramach pomocy technicznej możliwe jest przeprowadzenie napraw lub wymiana uszkodzonego koła.
 3. Warunkiem udzielania pomocy technicznej jest zatrzymanie się uczestnika na poboczu lub skraju drogi przy prawej krawędzi.
 • 11 Nagrody
  1. Uczestnicy, którzy na mecie rajdu udostępnią czasy pokonania wyznaczonych odcinków CHALLENGE PIENIŃSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO w aplikacji strava do godziny 15:30 za miejsca 1-3 otrzymają nagrody rzeczowe. Klasyfikacja jest prowadzona w formule Open (bez względu na wiek uczestnika i pokonany dystans) z podziałem na kobiety i mężczyzn. Dotyczy to każdego odcinka CHALLENGE.

Dodatkowo na dystansie PRO Kobieta i Mężczyzna, którzy zgromadzą najwięcej punktów otrzymają pamiątkowe trofea sportowe: „Wstęgę Doliny Dunajca”

 1. Na każdym odcinku 10 kobiet i 10 mężczyzn, którzy będą mieli najlepszy czas odcinka zdobędzie punkty do końcowej klasyfikacji CHALLENGE w formule OPEN wg klucza:
  1. 1 m-ce –  30 pkt.
  2. 2 m-ce –  25 pkt.
  3. 3 m-ce –  20 pkt.
  4. 4 m-ce –  17 pkt.
  5. 5 m-ce –  14 pkt.
  6. 6 m-ce –  11 pkt.
  7. 7 m-ce –   8   pkt.
  8. 8 m-ce –   5   pkt.
  9. 9 m-ce –   3   pkt.
  10. 10 m-ce – 1   pkt.

 

W przypadku takiego samego czasu na jednym odcinku za dane miejsce będzie przyznawana taka sama liczba punktów wszystkim uczestnikom z tym samym czasem, a kolejny zawodnik otrzyma punkty zgodnie z miejsce, które będzie uwzględniało uczestników z lepszym czasem, np. na 1 miejscu jest 3 uczestników z takim samym czasem to otrzymują oni wszyscy po 30pkt., kolejny zawodnik z drugim czasem otrzyma punkty jak za miejsce 4 czyli 17pkt.

W przypadku równej liczby punktów w klasyfikacji końcowej o kolejności decyduje wyższe miejsce na ostatnim odcinku.

 

 1. Dodatkowo dla najstarszych uczestników Rajdu wśród Kobiet i Mężczyzn przewidziano pamiątkowe puchary.
 1. Warunkiem koniecznym otrzymania nagrody jest obecność podczas ceremonii zakończenia Rajdu. W przypadku nieodebrania nagrody podczas dekoracji, przejdzie ona na własność organizatora lub zostanie przekazana Fundatorowi.
 • 13 Informacje dodatkowe
 1. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Wskazane jest, aby uczestnicy byli ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków w zakresie OC i NW
 2. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora
 3. Uczestnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy Rajdu poza wyznaczonymi strefami na bufecie oraz starcie i mecie. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie Rajdu. Uczestnicy, którzy zostaną “przyłapani” na wyrzucaniu śmieci na trasie Rajdu poza wyznaczonymi punktami zostaną upomnieni z możliwością obciążenia kosztami sprzątania po nich.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji przepisów organizacyjnych niniejszego regulaminu.
 5. Każdy uczestnik bierze udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.
 6. Każdy uczestnik zgłaszając się potwierdza znajomość regulaminu i oświadcza, że jego stan zdrowia jest odpowiedni do wzięcia udziału w Rajdzie Doliną Dunajca.
 7. Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, za wyjątkiem stanów klęski żywiołowej obejmujących teren rozgrywania wyścigu i tzw. “sił wyższych”
 8. O fakcie wycofania z Rajdu uczestnik jest zobowiązany powiadomić niezwłocznie organizatora wysyłając wiadomość sms na numer +48 530 990 749 z podaniem swojego numeru.
 9. Udział w Rajdzie jest równoznaczny ze znajomością i akceptację powyższego regulaminu. Uczestnicy podczas imprezy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do organizatorów, innych pracowników oraz pozostałych uczestników imprezy. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niesportowy.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.