Regulamin wyścigów dla dzieci w dniu 3 maja 2019 roku
podczas Rajdu Doliną Dunajca

                                                                                              1. Organizator
Tatra Cycling Events Cezary Szafraniec,
ul. Wiosenna 12, 34-312 Międzybrodzie Bialskie
Telefon kontaktowy do organizatora: 725-232-376
www.rajddolinadunajca.pl

Współorganizatorem jest Gmina Krościenko nad Dunajcem

2. Cel Zawodów:

• propagowanie aktywnego wypoczynku dzieci,

• popularyzacja kolarstwa na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem,

• połączenie sportowej rywalizacji z rekreacją i zabawą,

• uczczenie Święta Konstytucji 3 Maja,

• konkursy z nagrodami z wiedzy o Konstytucji 3 Maja.

3. Uczestnicy

 • Uczestnikiem może być dziecko urodzone w latach 2004-2012, które zostanie zgłoszone przez rodzica lub prawnego opiekuna. Rodzic będzie sprawował opiekę nad dzieckiem podczas trwania zawodów. Równocześnie rodzic/opiekun prawny zgłaszający dziecko do wyścigu oświadcza, iż nie będzie rościł w stosunku do organizatora żadnych pretensji, ani praw w związku z udziałem dziecka w zawodach rowerowych, w tym na skutek ewentualnych kolizji i wypadków, w następstwie których nastąpił uszczerbek na zdrowiu dziecka.

• Trasa będzie przebiegała po drodze rowerowej nad Dunajcem, która na czas przejazdu dzieci będzie wyłączona z ruchu. Za skrócenie trasy zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.

• Ewentualną rozgrzewkę prosimy przeprowadzać poza trasą zawodów.

• Uczestnik zobowiązany jest posiadać sztywny kask. Dopuszczony jest start na dowolnych rowerach, z oponą nie węższą niż 32mm!

• Start w zawodach jest bezpłatny. W zawodach nie można startować na rowerze, którego opona jest węższa niż 32mm, jest to podyktowane wyrównaniem szans dla dzieci. Obowiązuje limit uczestników: 200 dzieci. • dodatkowo, będą prowadzone konkursy wiedzy historycznej i animacje

4. Data i miejsce zawodów oraz dystans

 • Zawody odbędą się w dniu 3 maja 2019 w Krościenku nad Dunajcem. Start i Meta będą zlokalizowane przy „amfiteatrze” ul. Flisaków Pienińskich

• Zawody odbędą się na trasie o długości 1800 metrów, oznaczonej i zabezpieczonej przez służby organizatora, najmłodsi

będą rywalizować na odcinku trasy rowerowej nad Dunajcem, bez nawrotu.

5. Biuro zawodów

 

• Biuro zawodów będzie zlokalizowane w Krościenku nad Dunajcem na scenie amfiteatru ul. Flisaków Pienińskich

• Godziny otwarcia biura zawodów: 9:00 – 11:30

6. Kategorie wiekowe i dystanse:

• urodzeni w 2012 roku oddzielnie chłopcy i dziewczynki – 800 metrów

• urodzeni w 2011-2010 roku oddzielnie chłopcy i dziewczynki – 800 metrów

• urodzeni w 2009-2008 roku oddzielnie chłopcy i dziewczynki – 1 okrążenie

• urodzeni w 2007-2006 roku oddzielnie chłopcy i dziewczynki – 2 okrążenia

• urodzeni w 2005-2004 roku oddzielnie chłopcy i dziewczynki – 3 okrążenia

• Organizator zastrzega możliwość zmiany lub łączenia kategorii wiekowych pod wpływem czynników pogodowych i ilości uczestników.

• W trakcie uczestnictwa dziecka w wyścigu rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest pozostać w pobliżu trasy wyścigu, nie na trasie wyścigu. Na starcie powinni znajdować się tylko uczestniczące w zawodach dzieci i służby organizatora.

7. Godziny startów i dekoracja

Start pierwszej kategorii odbędzie się o godzinie 11:30 od najmłodszych uczestników do najstarszych.
Starty poszczególnych kategorii wiekowych będą się odbywać na bieżąco po zakończeniu wcześniejszego wyścigu.
Zawodnik po zakończeniu swojego wyścigu nie może poruszać się po trasie wyścigu.
Dekoracja zwycięzców przewidziana jest o godzinie 13.30 i odbędzie na scenie amfiteatru.
Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych za zajęte miejsca 1-3 otrzymują pamiątkowe trofea sportowe i nagrody rzeczowe. Kolejni, bez podziału na zajęte miejsca, otrzymują dyplomy za udział w zawodach.
W godzinach 11:00-14:30 będą odbywały się animacje dla dzieci nie uczestniczących już w wyścigu, zabawy, konkursy, malowanie twarzy.

8. Odpowiedzialność

• Zawody ubezpiecza Organizator. Organizator nie zapewnia jednak jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w zawodach.

• W miasteczku Rajdu przy amfiteatrze będzie zlokalizowany punkt medyczny. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Opiekun prawny Uczestnika wyraża zgodę na powyższe działania.

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.

• Opiekun prawny Uczestnika musi wyrazić zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz Regulaminem. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w zawodach na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w internecie lub w transmisjach radiowotelewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Organizator zastrzega sobie również, a także podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystywania bez ograniczenia terytorialnego wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników. Tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do wszelkich innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmiotów z nim powiązanych. Jednocześnie Uczestnik przyjmuje do wiadomości możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny, głosu czy też informacji biograficznych Uczestnika. Uczestnik oświadcza, że Organizator, ani podmioty z nim powiązane, nie są i nie będą zobligowane do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z uprawnieniami opisanymi w niniejszym punkcie. Uczestnik udziela Organizatorowi oraz podmiotom z nim powiązanym, nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji, pomysłów Uczestnika w dowolnym celu, bez obowiązku powiadamiania i wynagrodzenia majątkowego Uczestnika, a w szczególności w celu reklamy i promocji.

• Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do wprowadzania uzasadnionych zmian w dowolnym momencie.

Zapraszamy Organizatorzy