Regulamin wyścigów dla dzieci w dniu 3 maja 2019 roku

 podczas Rajdu Doliną Dunajca

 1. Organizator

Tatra Cycling Events Cezary Szafraniec,

 1. Wiosenna 12, 34-312 Międzybrodzie Bialskie

Telefon kontaktowy do organizatora: 725-232-376

www.rajddolinadunajca.pl

Współorganizatorem jest Gmina Krościenko nad Dunajcem

 1. Cel Zawodów:
 • propagowanie aktywnego wypoczynku dzieci,
 • popularyzacja kolarstwa na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem,
 • połączenie sportowej rywalizacji z rekreacją i zabawą,
 • uczczenie Święta Konstytucji 3 Maja,
 • konkursy z nagrodami z wiedzy o Konstytucji 3 Maja.
 1. Uczestnicy
 • Uczestnikiem może być dziecko urodzone w latach 2004-2012, które zostanie zgłoszone przez rodzica lub prawnego opiekuna. Rodzic będzie sprawował opiekę nad dzieckiem podczas trwania zawodów. Równocześnie rodzic/opiekun prawny zgłaszający dziecko do wyścigu oświadcza, iż nie będzie rościł w stosunku do organizatora żadnych pretensji, ani praw w związku z udziałem dziecka w zawodach rowerowych, w tym na skutek ewentualnych kolizji i wypadków, w następstwie których nastąpił uszczerbek na zdrowiu dziecka.
 • Trasa będzie przebiegała po drodze rowerowej nad Dunajcem, która na czas przejazdu dzieci będzie wyłączona z ruchu. Za skrócenie trasy zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.
 • Ewentualną rozgrzewkę prosimy przeprowadzać poza trasą zawodów.
 • Uczestnik zobowiązany jest posiadać sztywny kask. Dopuszczony jest start na dowolnych rowerach, z oponą nie węższą niż 32mm!
 • Start w zawodach jest bezpłatny. W zawodach nie można startować na rowerze, którego opona jest węższa niż 32mm, jest to podyktowane wyrównaniem szans dla dzieci. Obowiązuje limit uczestników: 200 dzieci.
 • dodatkowo, będą prowadzone konkursy wiedzy historycznej i animacje
 1. Data i miejsce zawodów oraz dystans
 • Zawody odbędą się w dniu 3 maja 2019 w Krościenku nad Dunajcem. Start i Meta będą zlokalizowane przy „amfiteatrze” ul. Flisaków Pienińskich
 • Zawody odbędą się na trasie o długości 1800 metrów, oznaczonej i zabezpieczonej przez służby organizatora, najmłodsi będą rywalizować na odcinku trasy rowerowej nad Dunajcem, bez nawrotu.
 1. Biuro zawodów
 • Biuro zawodów będzie zlokalizowane w Krościenku nad Dunajcem na scenie amfiteatru ul. Flisaków Pienińskich
 • Godziny otwarcia biura zawodów: 9:30 ­– 11:30
 1. Kategorie wiekowe i dystanse:
 • urodzeni w 2012 roku oddzielnie chłopcy i dziewczynki – 800 metrów
 • urodzeni w 2011 roku oddzielnie chłopcy i dziewczynki – 800 metrów
 • urodzeni w 2010 roku oddzielnie chłopcy i dziewczynki – 800 metrów
 • urodzeni w 2009-2008 ­roku oddzielnie chłopcy i dziewczynki – 1 okrążenie
 • urodzeni w 2007-2006 ­roku oddzielnie chłopcy i dziewczynki – 2 okrążenia
 • urodzeni w 2005-2004 ­roku oddzielnie chłopcy i dziewczynki – 3 okrążenia
 • Organizator zastrzega możliwość zmiany lub łączenia kategorii wiekowych pod wpływem czynników pogodowych i ilości uczestników.
 • W trakcie uczestnictwa dziecka w wyścigu rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest pozostać w pobliżu trasy wyścigu, nie na trasie wyścigu. Na starcie powinni znajdować się tylko uczestniczące w zawodach dzieci i służby organizatora. ​
 1. Godziny startów i dekoracja

Start pierwszej kategorii odbędzie się o godzinie 11:30 od najmłodszych uczestników do najstarszych.

Starty poszczególnych kategorii wiekowych będą się odbywać na bieżąco po zakończeniu wcześniejszego wyścigu.

Zawodnik po zakończeniu swojego wyścigu nie może poruszać się po trasie wyścigu.

Dekoracja zwycięzców przewidziana jest o godzinie 13.30 i odbędzie na scenie amfiteatru.

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych za zajęte miejsca 1-3 otrzymują pamiątkowe trofea sportowe i nagrody rzeczowe. Kolejni, bez podziału na zajęte miejsca, otrzymują dyplomy za udział w zawodach.

W godzinach 11:00-14:30 będą odbywały się animacje dla dzieci nie uczestniczących już w wyścigu, zabawy, konkursy, malowanie twarzy.

 1. Odpowiedzialność
 • Zawody ubezpiecza Organizator. Organizator nie zapewnia jednak jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w zawodach.
 • W miasteczku Rajdu przy amfiteatrze będzie zlokalizowany punkt medyczny. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Opiekun prawny Uczestnika wyraża zgodę na powyższe działania.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
 • Opiekun prawny Uczestnika musi wyrazić zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.2016r. poz. 922 z dn. 28.06.2016r.), a od dnia 25.05.2018r. rozporządzenia o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016r. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Regulaminem. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w zawodach na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w internecie lub w transmisjach radiowo­telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Organizator zastrzega sobie również, a także podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystywania bez ograniczenia terytorialnego wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników. Tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do wszelkich innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmiotów z nim powiązanych. Jednocześnie Uczestnik przyjmuje do wiadomości możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny, głosu czy też informacji biograficznych Uczestnika. Uczestnik oświadcza, że Organizator, ani podmioty z nim powiązane, nie są i nie będą zobligowane do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z uprawnieniami opisanymi w niniejszym punkcie. Uczestnik udziela Organizatorowi oraz podmiotom z nim powiązanym, nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji, pomysłów Uczestnika w dowolnym celu, bez obowiązku powiadamiania i wynagrodzenia majątkowego Uczestnika, a w szczególności w celu reklamy i promocji.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do wprowadzania uzasadnionych zmian w dowolnym momencie.

 

 

Zapraszamy Organizatorzy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITYKA RODO

 

Uprzejmie informujemy, że Tatra Cycling Events Cezary Szafraniec z siedzibą w Międzybrodziu Bialskim przy ul. Wiosennej 12, adres biura 34-400 Nowy Targ ul. Składowa 7a przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych:

– imię i nazwisko,

– miejscowość zamieszkania,

– data urodzenia,

– adres mailowy

Dane te były i są pozyskiwane na podstawie kart zgłoszenia w celu zapisania się i uczestnictwa w imprezach rowerowych organizowanych przez Tatra Cycling Events Cezary Szafraniec i prowadzenia gospodarczej działalności w/w/ firmy.

W świetle powyższego Pragniemy Państwa poinformować, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest:

Tatra Cycling Events Cezary Szafraniec

Ul. Wiosenna 12

34-312 Międzybrodzie Bialskie

NIP 8341474677

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres biura 34-400 Nowy Targ ul. Składowa 7a

lub email: tatracyclingevents@gmail.com

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: za pomocą poczty tradycyjnej na adres biura: 34-400 Nowy Targ ul. Składowa 7a

lub email: tatracyclingevents@gmail.com

 

 1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (urzędy publiczne). Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie.

 

 1. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Tatra Cycling Events Cezary Szafraniec polegają na przetwarzaniu danych celem profesjonalnej organizacji zawodów. Przetwarzanie danych jest niezbędne do prawidłowej realizacji projektów sportowych (prawidłowe i rzetelne podanie wyników sportowych z zawodów).

 

 1. Tatra Cycling Events Cezary Szafraniec udostępnia dane urzędom publicznym w celu rozliczania otrzymanych dotacji na działania organizacyjne. Zgodnie z nadrzędnymi przepisami prawa dane są przechowywane przez okres 5 lat.

 

 1. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane publicznie na naszych stronach internetowych (wyniki zawodów).

 

 1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

 

-żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

-żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

-żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

-żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych       osobowych,

-wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,

-przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

-wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej na temat praw przysługujących Pani/Panu w związku z przetwarzaniem przez Tatra Cycling Events Cezary Szafraniec Pani/Pana danych osobowych, jak również ewentualnych innych administracyjnych lub cywilnych środków ochrony prawnej, można przeczytać na stronie internetowej pod adresem:https://datamakesales.pl/rodo-czyli-rewolucja-w-ochronie-danych-osobowych/

Z powyższych praw można skorzystać poprzez:-kontakt e-mailowy pod adresem: tatracyclingevents@gmail.com

Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Pozdrawiam,

Administrator Bezpieczeństwa Tatra Cycling Events Cezary Szafraniec